Testamente

Ett noggrannt upprättat testamente förtydligar arvskiftet


Dagens mångfacetterade familjeförhållanden innebär en hel del utmaningar och särskilda faktorer som ska beaktas i upprättandet av ett testamente som man alltid inte ens tänker på. Därtill finns det skäl till att begrunda testamentets skattemässiga och sociala effekter. Framför allt kan tråkiga och dyra konflikter förebyggas genom ett omsorgsfullt upprättat testamente. Tyvärr är det vanligt att man undviker eller skjuter upp upprättandet av det. De flesta av oss har dock en idé om vad vi vill ska ske med våra tillgångar. Advokatbyrå Laineenkare upprättar testamenten på verksamhetsställena i Åbo och Pargas. Beställ ett testamente »

 

Hurdant är ett bra testamente?

I ett bra testamente är önskemålen nedtecknade i enlighet med vissa formkrav och så entydigt som möjligt för att de ska ha betydelse i praktiken. Tänk också på att testamentet kan behöva uppdateras, eftersom testamentet gäller för den egendom som testatorn har vid sin död. Ett väl upprättat testamente sparar egendomen och arvtagarna från många bekymmer.

Den avlidnes egendom delas enligt arvsordningen. Man kan göra ändringar i delningen av testamentets egendom inom den ram som fastställs av lag. Samma handling kan innefatta flera olika testamentstyper, utan att de för den skull utesluter andra testamentsklassificeringar.

 

Ett testamente mellan makar: Oftast är det den kvarlevande maken som ärver all kvarlåtenskap.
En mottagare av ett allmänt testamente blir dödsbodelägare och bouppteckningsskyldig.
Ett äganderättstestamente överlåter en viss egendom med full äganderätt.
Ett förvaltningsrättstestamente ger rätt till förvaltning och användning av egendom: testamentstagarens rätt att överlåta egendomen är begränsad.
Ett vårdtestamente antecknar en viljeförklaring om den egna vården i händelse av olycka, sjukdom eller ålderdomssvaghet.
I ett vårdnadstestamente antecknas önskemål om personer som är lämpliga att fungera som barnets vårdnadshavare om vårdnadstestamentets upprättare avlider. Vårdnadstestamentet är en åsikt som inte binder myndigheter eller domstolen, men har stor vikt vid avgörande av tvister.

Vi står gärna till tjänst – kontakta oss!

Advokatbyrå Laineenkare antecknar även önskemål som rör arvskifte. Vi upprättar testamenten på våra verksamhetsställen i Åbo och Pargas. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Upprättande av testamente, se arvode